login
login
    

 
BLOOM*IZ
IZ*ONE
......................................................................................................
發行公司: 環球音樂(Universal Music)
發行日期: 2020-02-17
類  別: 韓文專輯>團體
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 Eyes IZ*ONE
2 Fiesta IZ*ONE
3 Dreamlike IZ*ONE
4 Ayayaya IZ*ONE
5 So Curious IZ*ONE
6 Spaceship IZ*ONE
7 Destiny IZ*ONE
8 You & I IZ*ONE
9 Daydream IZ*ONE
10 Pink Blusher IZ*ONE
11 Someday IZ*ONE
12 Open Your Eyes IZ*ONE