login
login
    

 
想哭就哭
姜育恆 / YU-HENG CHIANG
......................................................................................................
發行公司: 飛碟唱片
發行日期: 1989-12-12
類  別: 中文>男歌手
姜育恆1989年壓軸大作《想哭就哭》

推薦曲:<想哭就哭>、<我還有夢>
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 想哭就哭 姜育恆
2 我還有夢 姜育恆
3 戒煙如你 姜育恆
4 把黑夜全都留給我 姜育恆
5 在那個時候 姜育恆
6 心不再起不再落 姜育恆
7 你的心還能住多久 姜育恆
8 寂寞天堂 姜育恆
9 哦!媽咪 姜育恆
10 微笑與眼淚 姜育恆
劉家昌之歌-2 往事只能回味
2003-05-02
劉家昌之歌-1 我家在那裡
2003-05-02
愛我你怕了嗎?
2000-11-01
     
女人的選擇
2000-02-25
兩個永恆
1997-06-23
地圖
1997-05-20
     
其實我真的很在乎
1995-08-01
男人的心也會痛
1995-08-01
痛快的歌
1994-05-12
     
不朽金曲精選輯 II
1994-01-20
姜育恆不朽金曲精選
1993-10-18
別讓我一個人醉
1993-08-01
     
有空來坐坐
1992-11-12
1991-10-01
一個人
1991-01-15
     
心歌II,每個晚上
1990-05-01
跟往事乾杯
1990-01-01
想哭就哭
1989-12-12
     
心歌I,我的心沒有回程
1989-11-15
多年以後再回首
1989-06-01
一世情緣
1988-02-02
     
驛動的心
1987-08-11
昨日夢已遠
1986-01-01
但願長醉
1985-06-01
     
什麼時候
1984-12-01
愛我孤獨之旅
1984-05-01