login
login
    

 
迷魂香
翁立友
......................................................................................................
發行公司: 豪記唱片
發行月份: 2007-Dec
類  別: 台語專輯>男歌手
翁立友最新專輯,收錄台視八點檔「神機妙算劉伯溫」主題曲<前途>、民視八點檔「愛」主題曲<迷魂香>
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 前途 翁立友
2 迷魂香 翁立友
3 阮的心聲 翁立友
4 愛你愛你 翁立友
大芭比
5 懷念故鄉 翁立友
6 愛情時鐘 翁立友
7 心疼攏為你 翁立友
8 留戀 翁立友
9 熱戀時 翁立友
10 勇氣 翁立友
11 前途 (Kala)
12 迷魂香 (Kala)
迷魂香
2007-Dec
我問天
2007-Apr
媽媽的背影
2005-Apr